If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!
English
Français
Deutsch
ItalianoInfo-Box

Google Ads may go here

AL / AT / AI

Flash is required!
AL...          
algebra algebra albatross albatros
alcohol alkohol album album
algorithm algoritme allergy allergie
alloy allooi almond amandel
alphabet alfabet alto alt
altruism altruïsme      
           
AT...          
atlas atlas athlete atleet
athletics atletiek atmosphere atmosfeer
           
...AI...          
pair paar pain pyn
bail baal brain brein
thumbnail duimnael drain drein
train trein fail faal
maid meid sail seil
hair haar      

BR...

Flash is required!
brain brein brush borsel
break breek brand brand
brandy brandewyn brave braaf
bread brood brother broe(de)r
brew(ery) brou(ery) bridge brug
brigade brigade brilliant briljant
bride bruid bridegroom bruidegom
bring bring broad breed
broken gebroke bronze brons
brown bruin brutal brutaal

CA...

Flash is required!
CA          
cabinet kabinet cable kabel
cactus kaktus cadet kadet
cafeteria kafeteria cafe kafee
calf kalf calorie kalorie
camel kameel camera kamera
camp kamp can kan
canal kanaal cancel kanselleer
cancer kanker cannibal kannibaal
cannon kanon canton kanton
cap kap car kar
cat kat carve kerf
catalogue katalogus      
           

C... / CH... / ...CK

Flash is required!
C          
circle sirkel cigar sigaar
cycle siklus cipher syfer
civil sifiel clarinet klarinet
classic klassiek classify klassifiseer
class klas clause klousule
clavier klavier clay klei
clerk klerk climate klimaat
code kode      
           
CH...          
chain ketting chip keep
chamber kamer champion kampioen
chancellor kanselier chance kans
chapel kapel chaos chaos
chaplin kapelaan chart kaart
cherry kersie chew kou
chicken kuiken chin ken/kin
chirp tjirp choose kies
choice keuse choir koor
chop kap choral koraal
chef sjef chocolate sjokolade
charm sjarme      
           
...CK          
seasick seesiek stick stok
sock sok truck trok
sack sak thick dik
neck nek wreck wrak
rock rots      

F

Flash is required!
F > F or V      
feel voel fund fonds
fine fyn fat vet
finger vinger father vader
fall val false vals
fast vas fight veg
for vir four vier
far ver fish vis
flag vlag full vol
fold vou friend vriend
free vry fire vuur

H...

Flash is required!
H...          
hair haar harbor hawe
hay hooi helicopter helikopter
herder herder help help
her haar hospital hospitaal
hard hard handbook handboek
half half hailstorm haelstorm
house huise hundred honderd

SCH... / SH...

Flash is required!
SCH...          
schedule skedule scheme skema
school skool      
           
SH...          
shade/shadow skaduwee shaft skag
shame skaam shake skut
sharp skerp shave skaaf/skeer
shears skêr sheath skede
shell skulp sheep skaap
shield skild shine skyn
ship skip shock skok
shoemaker skoenmaker shoot skiet
shot skoot short(x2) skort/kort
shoulder skouer shovel skoffel
show skou      

SK... / SCR... / SL... / SW...

Flash is required!
           
SK...          
skate skaats skull skedel
skeletal skelet skeptic skepties
sketch skets ski ski
skew skeef skirmish skermutseling
           
SCR...          
scrape skraap scream skree(u)
screw skroef scripture skrifte
           
SL...          
slave slaaf sleigh slee
sleep slaap slim slim
slime slym slot slot
slurp slurp slang slang
           
SW...          
sword swaard swim swem
swing/swerve swaai      
           

STR...

Flash is required!
STR...    
stripe streep straw strooi
strew strooi stroke strook
street straat strive streef
stream stroom strategy strategie
strand strand stove stoof

TH... / ...TH

Flash is required!
TH...          
thank dank the die
that dat then dan
there daar thick dik
thing ding think dink
thin dun thief dief
three drie third derde
thirteen dertien thirty dertig
thirst dors thorn doring
thousand duisend theater teater
theme tema theology teologie
theory teorie therapy terapie
thermometer termometer thesis tesis
           
...TH          
moth mot betroth trou
bath bad mouth mond
birth geboorte earth aarde
death dood hearth haard
oath eed path pad
sabbath sabbat silversmith silwersmid
south suid worth waarde

FF

Flash is required!
...FF          
buffalo buffel buffer buffer
caffeine kafeïne chaff kaf
buffet buffet chauffeur chauffeur
cliff kloof coffer koffer
official offisieel off af
puff pof stiff styf
toffee toffie affect affekteer
affair affêre bluff bluf
chaff kaf offensive offensief

PH

Flash is required!
...PH...          
asphalt asfalt biography biografie
decipher ontsyfer graphic grafiek
telephone telefoon Joseph Josef
microphone mikrofoon phase fase
phrase frase physics fisika
prophet profeet prophecy profesie
sphere sfeer sulphate sulfaat
trophy trofee typhoon tifoon
alphabet alfabet philosophy filosofie
atmosphere atmosfeer cipher syfer

EA (1)

Flash is required!
EA > E      
beak bek leak lek
pearl pêrel easel esel
           
EA > EE      
bear beer beast bees
daybreak dagbreek deal deel
eat eet feast fees
feather veer weather weer
instead instede idea idee
heavy hewig lean lenig
learn leer leather leer
mean gemeen neat net/netjies
pear peer preach preek
sea see sweat sweet
swear sweer tea tee
seal seël smear smeer
speak spreek steal steel
weave weef wreak wreek

EA (2)

Flash is required!
EA > OO      
heap hoop leap loop
bean boon dead dood
dream droom deaf doof
hear hoor ear oor
beam/boom boom (balk) cream room
steam stoom stream stroom
great groot inseam insoom
lead (metal) lood (metaal) east oos
flea flooi      
           
EA > AA      
beacon baken creak kraak
thread draad year jaar
hearth haard meal maal
measles masels nearby naby
           
EA > OTHER      
heart hart peak piek
area area deacon diaken
ideal ideaal ocean oseaan
plead pleit lead/leader lei/leier
jealous jaloers heat hitte

EE

Flash is required!
seek soek week week
deep diep steer stuur
feed voed speed spoed
sleep slaap bee by
beeswax byewas beer bier
bleed/blood bloei/bloed breed broei
cheek kies cheese kaas
coffee koffie creep kruip
sweet/sweat soet/sweet deed daad
discreet diskreet feel voel
feelers voelers fleece vlies
free vry freeze vries
wheel wiel green groen
greet groet meet ontmoet
need nood sheep skaap
sneeze nies steal/steel steel/staal
reef rif reek ruik      

OO / OA

Flash is required!
...OO...          
room/chamber ruim/kamer blood bloed
foot voet bamboo bamboes
bloom/flower blom/fleur good goed
hood/hat hoed door deur
hook/corner hak/hoek snoot snoet
look lyk loose los
stool stoel troops troepe
pool poel food voedsel
floor vloer book boek
cookie koekie harpoon harpoen
scoop skoppie roof/(rob) dak/(roof)
           
...OA...          
board bord iceboat ysboot
broad breed coal kool
hoard horde coach koets
soap seep loan lening/leen
oak eike oasis oasis
oath eed      

...GH / ...OW / ...EW

Flash is required!
...GH          
bough/bow buig/boeg laugh lag
weigh weeg dough deeg
high hoog rough rof
trough troffel plough ploeg
sigh sug      
           
...OW          
low laag flow/flood vloei/vloed
cow koei crow kraai
rainbow reënboog elbow elmboog
follow volg plow ploeg
show skou snow sneeu
widow weduwee tow tou
claw klou      
           
...EW          
dew dou new nuut
brew brou flew/fly flieg
grow/grew groei      

...MB / ...UM

Flash is required!
...MB          
thumb duim dumb dom
comb kam bomb bom
crumb krummel lamb lam
climb klim      
           
...UM          
album album drum drom
forum forum sum som
scum skuim      

...ND

Flash is required!
...ND          
blind blind bind bind
band band blond blond
friend vriend land land
find vind end einde
hound hond ground grond
wind wind hand hand
sand sand lend leen
kind kind legend legende
spend spandeer pound pond
strand strand stand staan

...RM / ...LM / KN...

Flash is required!
...RM          
arm arm warm warm
alarm alarm firm ferm
storm storm charm sjarme
term term worm wurm
form vorm      
           
...LM          
calm kalm palm palm
balm balsem psalm psalm
film film helm helm
           
KN...          
knee knie knead knie
knight kneg knob knop
knot knoop know ken
knuckle kneukel gnaw knaag

...RP / ...RT/RD / ...RK

Flash is required!
...RP          
chirp tjirp carp karp
           
...RT/RD          
apart apart cart kar
chart/card kaart fort fort
passport paspoort sport sport
short kort tart(pie) tert
sort soort cord koord
beard baard sword swaard
word woord forward voorwaards
           
...RK          
clerk klerk aardvark aardvark
work werk fork vurk
mark merk market mark

...ST / ...EST

Flash is required!
...ST * -te plural (e.g nes > neste)
activist aktivis* botanist botanis*
extremist extremis* gymnast gimnas*
methodist metodis* passivist passivis*
pianist pianis* test toets
rest rus* nest nes*
pest pes* post pos*
most mees* wurst wors
burst bars* chest kas*
coast kus* cost kos
contrast kontras* feast fees*
fist vuis* ghost/spook gees*/spook
guest gas* lost los
wanderlust/lust wanderlus/lus* mast mas*
rust rus* priest priester
roast rooster paste pasta
haste haas chaste kuis
breast bors*      
           
...EST
   ...STE      
calm>calmer>calmest kalm>kalmer>kalmste hard>harder>hardest hard>harder>hardste
rough>rougher>roughest rof>rowwer>rofste strong>stronger>strongest sterk>sterker>sterkest
 For many more, see Degrees of Comparison  Vir nog baie,  sien Trappe van Vergelyking