If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!
English
Français
Deutsch
ItalianoInfo-Box

Google Ads may go here

Links to Archival Materials


 

1. Africanderisms : a glossary of South African colloquial words and phrases and of place and other names / compiled by Charles Pettman

2. De Afrikaander en zijn taal / P.J.G. de Vos

3. Afrikaans : eine Einführung in Laut-, Formen- und Satzlehre mit Literaturproben / Marcel Romeo Breyne

4. Afrikaans as required for national commercial and civil service examinations / Jas. J. Broodryk and A. Geldenhuys

5. Afrikaans en Maleis-Portugees / Daniël Brink Bosman

6. Afrikaans ons volkstaal : 71 theses, of stellinge, neergeleg en verklaar / Stefanus Jacobus du Toit

7. Afrikaanse fonetiek / T.H. le Roux en P. de Villiers Pienaar

8. Afrikaanse grammatika en taalkunde vir Afrikaanssprekende leerlinge, standerds VI-X : voorsien van taallyste / Algernon Strange Valentine Barnes 

9. Afrikaanse spreekwoorde en verwante vorme / Daniel François Malherbe 

10. Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes, ens. : met 'n kort verklaring van die betekenis en die Engelse ekwiwalent / M.S.B. Kritzinger, A.M.M. de Villiers en E.J. Pienaar

11. Afrikaanse taalboek : praktiese wegwijser bij die vernaamste moeilikhede in verband met die Afrikaanse grammatika / Daniel François Malherbe

12. Afrikaanse taalstudies / T.H. Le Roux

13. Afrikaanse woordelijs en spelreëls / in opdrag van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns samegestel deur T.H. le Roux, D.F. Malherbe en Johannes J. Smith 

14. Anglisismes / Jacobus Johannes le Roux

15. Baanbrekerswerk / Die letterkundige, kulturele en politieke betekenis van die Genootskap van Regte Afrikaners / Gideon Retief von Wielligh

16. Beschrijvende klankleer van het Afrikaans / Thomas Hugo le Roux 

17. De Bussy se Afrikaanse spraakkuns / Omius van Oostrum met medewerking van Matthys Stefanus Benjamin Kritzinger

18. Dagboek van Louis Trichardt, 1836-1838 / Louis Trichardt & Gustav Schoeman Preller 

19. Di eerste Afrikaanse Taalkongres, gehou an di Paarl, 15 en 16 Jannewari 1896 / Afrikaanse Taalkongres 

20. Di geskidenis van ons land in di taal van ons volk / Stefanus Jacobus du Toit, C.P. Hoogenhout, G.J. Malherbe ... [et al. ] 

21. Dialekvermenging en taalontwikkeling : proewe van Afrikaanse taalgeografie / Stephanus Andreas Louw

22. Die Afrikaanse spelreëls, met aanvullinge / die samestellers van die Woordelijs, September 1917

23. Die Afrikaanse spelreëls, soos aangeneem deur die Zuid Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst, op 18 September 1915.

24. Die invloed van Engels op Afrikaans : Deel 1 : 'n Sosiologies- taalkundige ondersoek / H.J. Rousseau 

25. Die opkoms van Afrikaans as kultuurtaal : 'n oorsig van die geskiedenis van die Afrikaanse Beweging, opgestel volgens die leerplan vir junior-sertifikaat of st. VIII (Transvaal) en matrikulasie of stds. IX en X (Kaap, Vrystaat en Transvaal) / Gabriel Stefanus Nienaber & Petrus Johannes Nienaber

26. Die Sprache der Buren : Einleitung, Sprachlehre und Sprachproben / Heinrich Meyer 

27. Die triomf van Afrikaans : historiese oorsig van die wording, ontwikkeling, skriftelike gebruik en geleidelike erkenning van ons taal / Eduard Christiaan Pienaar 

28. Die vergelyking in die Afrikaanse volkstaal / Benedictus Kok 

29. Die verkleinwoord in Afrikaans / Willem Kempen 

30. Die voltooide deelwoord sonder ge- by werkwoorde op -eer / T.H. le Roux

31. Die Vrystaatse Taalbeweging, 1900 tot ongeveer 1920 / Petrus Johannes Nienaber 

32. An easy Anglo-Afrikander taal guide, with an Anglo-Dutch vocabulary / J.C. Everett 

33. Eerste skrijwers: Laaste stem uit die Genootskap van Regte Afrikaners / Gideon Retief von Wielligh 

34. Elementary lessons in Cape Dutch (Afrikander taal) / A. Werner & G. Hunt

35. English-Cape Dutch vocabulary for the use of Englishmen / Johan Frederik van Oordt 

36. The Englishman's guide to the speedy and easy acquirement of Cape Dutch : grammar, useful information, conversation : for the use of travellers, settlers and military men / Hubertus Elffers 

37. Fergelijkende taalkunde fan Afrikaans en Engels = Comparative grammar of English and Cape Dutch / Stefanus Jacobus du Toit

38. Geskidenis fan di Afrikaanse taalbeweging - Uit publike en prifate bronne bewerk deur 'n lid fan di Genootskap fan Regte Afrikaners / Stefanus Jacobus du Toit

39. Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging ver vrind en vyand - uit publieke en private bronne bewerk deur 'n lid van die Genootskap van Regte Afrikaners / Stefanus Jacobus du Toit 

40. Handleiding in het Afrikaans voor Nederlanders / Jacobus Johannes le Roux 

41. Heeft het Afrikaans een spraakkunst? : lezing gehouden voor de Afd. Potchefstroom A.N.V. / T.H. Le Roux

42. Herkomst en groei van het Afrikaans / Gesinus Gerhardus Kloeke 

43. Het Afrikaansch : bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika / Dirk Christiaan Hesseling

44. The influence of English on Afrikaans : a case study of linguistic change in a language contact situation / Bruce C. Donaldson 

45. An introduction to Afrikaans / H.J.J.M. van der Merwe

46. Is het Afrikaans de zuivere ontwikkeling van een Nederlands dialekt / Dirk Christiaan Hesseling 

47. Juta se nuwe Afrikaanse grammatika vir middelbare skole / Dirk Jacobus Potgieter 

48. My herinnerings van ons taalstryd / Jan Hendrik Hofmeyr de Waal 

49. 'n Tentatiewe kernwoordeskat in Afrikaans / Algernon Strange Valentine Barnes

50. De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld : zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd / Antoine Nicolas Ernest Changuion

51. Nederlandse invloed op die Afrikaanse woordeskat / J. du P. Scholtz

52. Oor Afrikaans / Gabriel Stefanus Nienaber 

53. Oor Afrikaans : Tweede deel / Gabriel Stefanus Nienaber 

54. Oor die Afrikaanse sintaksis / Jacobus Johannes le Roux

55. Oor die ontstaan van afrikaans / Daniël Brink Bosman 

56. Oor skrywers en boeke / Matthys Stefanus Benjamin Kritzinger 

57. Patriot woordeboek/dictionary : Afrikaans-Engels, Cape Dutch-English / D.F. du Toit & Co. 

58. Phrases and dialogues with translations in Cape Dutch, preceded by short grammatical notes on the latter language / J.F. van Oordt

59. Praat u beskaaf / Pierre de Villiers Pienaar

60. Praatjies oor ons taal / Jacobus Johannes le Roux 

61. Praktisches Lehrbuch der Kapholländischen Sprache (Burensprache) Sprachlehre, Gespräche, Lesestücke und Wörterbuch / Nicolaas Marais Hoogenhout

62. Proeve van een Kaapsch-Hollandsch idioticon met toelichtingen en opmerkingen betreffend land, volk en taal / Nicolaas Mansvelt

63. Samesprake in Afrikaans en Engels met 'n inlyding / Oom Willem = Dialogues in African and English, with introduction / Uncle William

64. Samesprake in Afrikaans en Engels met 'n inlyding / Oom Willem = Dialogues in African and English, with introduction / Uncle William

65. So sê ons in Afrikaans : taaldril vir Engelse leerlinge van die höerskool / Jacobus Johannes le Roux & C.J. Nienaber

66. Standaard-Afrikaans / Abel J. Coetzee 

67. Taal en poësie van die Twede Afrikaanse Taalbeweging / Eduard Christiaan Pienaar 

68. Taalgeografie : inleidende gedagtes oor dialekstudie / Stephanus Andreas Louw

69. Taalgeografiese studies. 1 : Die ontwikkeling van vormvastheid in enkele Afrikaanse woorde met 'n a/e-wisseling / Abel Coetzee 

70. Taalkundige belangstelling in Afrikaans tot 1900 / Gabriel Stefanus Nienaber 

71. Taalverhoudingen in Zuid-Afrika / Jan Hendrik Broekman 

72. Theories about the origin of Afrikaans / J.J. Smith 

73. De toekomstige volkstaal van Zuid-Afrika : Engels, Nederlands of Afrikaans? : rede in de algemene vergadering van de 'Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging' op 19 Mei 1917 / Eduard Christiaan Pienaar 

74. Uitspraakwoordeboek van Afrikaans / T.H. Le Roux en P. de Villiers Pienaar

75. Verslag van Taalkongres en samenkomst, gehouden aan de Paarl, op 27 tot 31 Januari, 1897 / Afrikaanse Taalkongres 

76. Volk en taal van Suid-Afrika / Stephanus Petrus Erasmus Boshoff 

77. Woordeskat en woordherhaling : duisend Afrikaanse staatmakers, wetenskaplik vasgestel / Gerhard Aucamp

78. Woordsoorte, werkwoorde en tye / Meyer de Villiers